Dotacje na wymianę ogrzewania węglowego

DOM3 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie Gminy Głogówek.  Dotowaniem objęte są inwestycje, polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych:

1) kotły opalane paliwami stałymi

2) kotły gazowe

3) ogrzewanie elektryczne,

4) kocioł olejowy,

5) pompa ciepła

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia , które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2018 r. Dotacja na wymianę węglowego źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu ww. ekologicznego źródła ogrzewania i wynosi 1.000,00 zł.

Termin składania wniosków: od 03 kwietnia 2018r. do wyczerpania środków.

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Głogówku (według daty i godziny), do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Głogówek w danym roku kalendarzowym.

Wzór wniosku do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.glogowek.pl w zakładce : Ochrona Środowiska lub w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji Urzędu Miejskiego w Głogówku / pok. nr 6 parter /

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku/ I piętro /. O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Düsseldorf