Wnioski o zwrot kosztów na cele edukacyjne

0604_ksiązkiWnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane
od 01.09.2017r. do 15.09.2017r.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny. W roku szkolnym 2017/2018 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)  na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  514,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

Autorzy
Top
Contact Form Powered By : XYZScripts.com Pozycjonowanie Opole Busy do Anglii Busy do Holandii Fenster Essen