wtorek 5 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin

Działamy dla lepszej Polski

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski”
jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Audycja 13. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat;

Gościem audycji jest Pan Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


Audycja 12. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłków: stałego, celowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Osoby niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek stały, zasiłek celowy oraz dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia uzależnione od wysokości dochodu.

Gościem audycji jest Pan Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


Audycja 11. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci dofinansowań.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowań. Mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Istnieje także tzw. opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Gościem audycji jest Pani Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Magdalena Makary – pracownice Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


Audycja 10. Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki.
Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią. Po drugie należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia;
  • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
  • w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat;
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej;

Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Gościem audycji jest Pan Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.


Audycja 9. Nieodpłatna pomoc prawna, a osoby niepełnosprawne.

System nieodpłatnej pomocy prawnej jest kierowany także do osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady, należy taką potrzebą zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu. Osoby ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w danym punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Gościem audycji jest Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 8. Nieodpłatna pomoc prawna jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości prawnej społeczeństwa.

Każdy może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona kierowana do osób, które borykają się z danym problemem prawnym. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Gościem audycji jest Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.


Audycja 7. Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Gościem audycji jest Pani Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.


Audycja 6. Program „Asystent rodziny” jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Audycja 5. Karta Dużej Rodziny jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Audycja 4. Program Maluch +

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Audycja 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako forma pomocy rodzinom.

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Audycja 2. Rządowy program „Dobry Start” jako forma pomocy rodzinom.

Ten rządowy program Dobry Start jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.


Audycja 1. Rządowy program „Rodzina 500+” jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin.
Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Czerwono zółte logo Radia Doxa
Radio Doxa
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole
e-mail: radio@doxa.fm
NIP 754-10-03-858 | REGON 040005377-00066
nr konta: BGŻ BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0043 2700
Sekretariat
tel.: 77 45 66 700

Marketing
tel.: 77 453 83 83
Antena
tel.: 77 45 66 777

Newsroom
tel.: 77 45 39 777
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Skip to content